Tag Archives: barn

Tanker i begynnelsen av et nytt barnehageår

Verdiforpliktelse i samfunnet over tid.
I Soria Moria barnehagene jobber vi hele tiden hardt her og nå, samtidig som vi strekker oss mot å bli enda bedre i fremtiden.
Jeg vil det skal være en tydelig retning og ledelse for hvordan vår holdning til barn, våre verdier og vårt samspill med barn skal være i Soria Moria barnehagene.

Verdier er et godt ord og samfunn er et godt ord. Vi har bare et samfunn når mennesker finner sammen på et sted. Det er kanskje det fremste kjennetegn på et verdifellesskap. Vi blir oss selv sammen med andre.

Sansebasert magi på Merdø med Soria Moria barnehagene

I barnehagesamfunnet har vi et særlig stort samfunnsansvar for å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme utvikling, læring og danning. Å være seg bevisst hvilke verdier, overbevisninger og holdninger vi overfører til barna, blir slik jeg ser det viktigere og viktigere i dagens samfunn.

Vi skal være med på å gi barna deres livsglede her og nå og røtter og vinger til å mestre morgendagens samfunn.

Naturopplevelser ved sjøen og i skogen med Soria Moria barnehagene

I den nye virksomhetsplanen for Soria Moria barnehagene 2013-2018 sier vi mye om hvordan vi arbeider med dette og vil arbeide mot dette i fremtiden. Om du ønsker kan du lese den her:
Vi skal i barnehageåret 2013/2014 jobbe med å implementere flere verktøy i arbeidet med barna og som skal gi kompetanseheving og økt bevissthet hos personalet.

Å være en bevisst voksen innebærer å se sitt eget ansvar og sin egen påvirkning i samspillet med barna.

Små hender som skaper og lagrer minner for livet i Soria Moria barnehagene

En anerkjennende bevisst voksen er opptatt av hvordan barna har det på innsiden, hva de føler og erfarer, og er villig til å jobbe med og justere sine egne reaksjoner til beste for barna.

Alle organiserte tiltak for barn, skal ut i fra FNs konvensjon om barnets rettigheter ligge til grunn som «barnets beste»

Fremdeles er det anerkjennende kommunikasjon som er grunnpilaren i vårt pedagogiske arbeid og det skal det fortsatt være fremover.

For å styrke dette har vi valgt programmet «være sammen» som går på å implementere det autoritative voksenperspektivet, med varme grensesettende voksne. Tidlig innsats, sosial kompetanse, håndtering av utfordrende adferd og relasjonsbygging på alle nivåer. Les mer her:

Vi har også valgt å ha fokus på NLP (Nevro Lingvistisk Programmering ) for å gi personalet et spesifikt verktøy til å oppøve anerkjennende kommunikasjon. NLP er en holdning og en studie om strukturen i subjektiv erfaring. NLP ble skapt ved å studere dyktighet, kvalitet, suksess og hvordan enestående mennesker og organisasjoner oppnår ønskede resultater.

NLP, er en syntese av kognitiv og atferds terapeutisk informasjonsmateriell som handler om hvordan det menneskelige sinn virker. Det er en moderne psykologi, utviklet i USA i ’70 årene av John Grinder og Richard Bandler. NLP bygger på viten om vår indre kommunikasjon, våre tanker – d.v.s. den måten vi skaper og organiserer våre tanker, og betydningen dette har for våre følelser og ikke minst våre handlinger. Vi får vår inspirasjon og kompetanse om NLP fra The Paradigm Academy. Les mer her:

Gleden er å plukke blomster til mamma i Soria Moria barnehagen

Det vil i virksomhetsplanen til Soria Moria Barnehagene 2013-2018 og årsplanen 2013-2014 være flere nye områder som er fremtredende og jeg anbefaler foreldre og ansatte å sette seg godt inn i dem. Jeg gleder meg til å være med på implementere dem.

Dannelse er evnen til å se seg selv som medlem av et større demokratisk fellesskap, lokalt, nasjonalt og globalt. Vi vet også at selvfølelse har stor betydning for dannelse. Jeg ser mange barn og unge slite med dårlig selvfølelse i mitt coaching virke. Jeg vil derfor anbefale å ta i bruk trygghetssirkelen av Bert Powell også hjemme, det er også mye å hente i programmet «være sammen» for dere som foreldre/foresatte.

Guro Øyestad sier i sin bok «selvfølelse hos barn og unge». «Der tidligere generasjoner av foreldre var opptatt av lydighet som en verdi i seg selv, er vi nå i ferd med å bli mer opptatt av integritet og ansvarlighet. Vi ønsker at barna våre skal utvikle et personlig eierforhold til viktige verdier, slik at de kan bruke sin dømmekraft fremfor å adlyde autoritet.»

Lykken er å plukke blomster på Merdø med Soria Moria barnehagene

Vi er ikke barnas voktere, men deres samarbeids partnere og veiledere. Vi må aldri glemme at ressursene ligger latent i barna, og vårt felles ansvar blir å bygge og fremme det beste hos hver enkelt, slik at de får frem sitt fulle potensial.

Min misjon med Soria Moria er å være med å oppfostre og utdanne en generasjon med evner som fredsmeglere, til beste for barn, alle mennesker og samfunnet vi lever i og med. En verden som er et godt sted for barn å være, er en god verden for alle. Slik kan et godt samfunn bestå.

Så da avslutter jeg med mitt favoritt sitat av Guttorm Fløystad.

”Det eneste som er sikkert, er at alt forandrer seg. Forandringstakten øker, den som vil være med, må sette opp farten. Det er dagens budskap. Det kan være nyttig å minne om at våre grunnleggende behov aldri forandrer seg. Det er behovet for å bli sett og verdsatt. Det er behovet for å høre til, for nærhet og omsorg, for litt kjærlighet. Det er det bare langsomheten i mellommenneskelige relasjoner, som kan gi. Skal vi mestre forandringene, må vi derfor gjenerobre langsomheten, ettertanken og fellesskapet. Deri ligger den egentlige fornyelse”

La oss sammen gi barna våre en «eventyrlig reise» i samfunnet, barnehagesamfunnet og i tid og rom.

Velkommen til et nytt barnehageår i Soria Moria barnehagene!

Kreativitet og natur og miljøkunst av barnehender i Soria Moria barnehagene

3 kommentarer

Filed under Anerkjennende kommunikasjon, Barn & oppvekst, Barnehagepolitikk, Linda tenker, Soria Moria barnehager, Virksomhetsplan