Tag Archives: Barnehagedrift

Hvem skal drive barnehagene?

Lokalpolitikere over det ganske land jobber i disse dager iherdig med sine budsjetter og tall. Kommuneøkonomien er mildt sagt stram de fleste steder. Flere kommuner har derfor utredet mulighetene for å spare inn penger gjennom å selge sine kommunale barnehager til private aktører. Det har selvsagt ikke gått hus forbi.


Fagforbundet og Utdanningsforbundet har gått hardt på banen, og advart mot dette på det sterkeste. Fagforbundets leder Jan Davidsen benyttet anledningen til å komme med tildels kraftige sleivspark mot de private barnehagene. Han skremmer foreldrene med at private aktører er uforutsigbare, og at barnehagene kan bli lagt ned som fluer om private overtar driften. Han påpeker også at private barnehager ikke følger opp viktige ting som bemanning — og mener att på til at private barnehager er en trussel mot mangfoldet i sektoren! Det er vanskelig å se at det finnes grunnlag for noen av hans uttalelser i debatten.

Jeg vil bare minne om at det aldri har vært lagt ned så mange grunnskoler som under den rødgrønne regjeringen. Kommunen er ikke lenger en skjermet sektor som kan slippe å tenke effektivisering i sin drift. Kunnskapsdepartementets årlige analyse fra Fürst og Høverstad viser at det i 2008 har vært en kostnadsvekst i kommunale barnehager på 9,8 prosent. Det er betimelig å spørre om dette er riktig utvikling og til det beste for sektoren? Kommunale barnehager hadde et merforbruk på 7,91 kroner per oppholdstime — noe som utgjør en merkostnad på 17.085 kroner per barn i året. Samlet beløper dette seg til 3,1 milliarder kroner — ti prosent av de totale overføringene til barnehagesektoren.

En brukerundersøkelse gjennomført på vegne av Kunnskapsdepartementets viste at private barnehager slår kommunale barnehager på 29 av 30 punkter. Er det da riktig at private barnehager skal nærme seg kommunalt kostnadsnivå? Eller bør regjeringen begynne å tenke på om midlene til sektoren kanskje skal fordeles på en annen måte?

Kostnadsveksten i kommunale barnehager er en trussel mot likebehandling og kvalitet. Finansieringen og kostnadene i de kommunale barnehagene er ute av kontroll. Fortsetter denne utviklingen inn i 2009, noe alt tyder på, er fullfinansieringen fra staten kun et bevegelig mål for kommunene. Det kan føre til at regjeringens mål om like lønns- og arbeidsvilkår blir vanskelig å oppnå. Det er mer penger der de kommer fra. Men det er også slik at barnehagene er den sektoren som «alle» er mest fornøyd med. Hvor sannsynlig er det da at det er barnehagene som får de store bevilgningene i årene som kommer? Trolig vil andre områder bli prioritert.

Så; hvem skal drive barnehagene?

Hvem skal barnehagen være til for? Er det barna? Barnas foresatte? Ansatte? Eiere? Eller er det samfunnet? Lokalpolitikerne må spørre seg hvem som tilbyr den beste kvaliteten. Hvem tilpasser seg brukerne best? Hvem sørger for ordnede lønns- og arbeidsforhold? Og — ikke minst — hvem leverer varene til lavest kostnad for samfunnet? Det er dette som bør avgjøre om det blir flere kommunale eller private barnehager i framtiden. Til lokalpolitikerne som sliter med å få budsjettene sine i hop siterer jeg Gorbatsjov:

«Den største hindring mot endring og utvikling, er den tilvante tankemåte.»


3 kommentarer

Filed under Arbeidsliv, Styrelederen i PBL har ordet