Tag Archives: dannelse

Lekens plass i barnehagen

I debatten som går i media drøftes nå lekens plass i barnehagen. Dagens rammeplan er tydelig på lekens betydning for dannelse og læring. Også i andre utkast til ny ramme plan (2015, s 5), står det: «Barnehagens arbeid skal kjennetegnes ved at personalet forstår verdien av lek og har kunnskap om hvordan lek er en viktig være- og læreform for barn.»
Forslaget om obligatorisk barnehage for 5-åringene, og spissformulerte beskrivelser av små barn pent oppstilt på pulter på rad og rekke, stemmer dårlig med det sosialkonstruktuvistiske læringssynet og forståelsen av små menneskers behov for å utvikle seg i eget tempo og etter egne behov. I Soria Moria barnehagene tenker vi at det ikke trenger å være enten eller, men gjerne både og.
I barnehagen må det være plass til både lek og læring, hånd i hånd. Fordi barn lærer aller best gjennom lek. I eget tempo skal det enkelte barn få gå sin vei, med varme, trygge voksne rundt seg, som veileder, støtter og bidrar til trivsel, vekst og dannelse.
Humor, glede og lek i Soria Moria
«Mennesket leker bare når det i ordets rette forstand er menneske, og det er bare helt og fullt menneske når det leker»
Margareta Ohman
I barnehagene våre jobber vi aktivt med å møte barna på en anerkjennende måte. Vi vil se enkeltindividet, men også gruppa, og samspillet barna imellom. Vi er en pedagogisk institusjon som på en profesjonell måte skal formidle grunnleggende verdier til barna og styrke deres evne til å møte samfunnets felles normer, krav og utfordringer.
Raushet, tydelighet, frihet, fred, toleranse, respekt, samhørighet, fellesskap og vennskap, glede, kjærlighet og harmoni er viktige verdier i arbeidet vårt.
I virksomhetsplanen vår (s 17) står det: «I langsomt nærvær med barn (og voksne) kan vi bevare det gode fra og i barndommen. Lekende, aktive voksne som tør å leve seg inn og være til stede i barnets perspektiv, i barnets lek og i barnets virkelighet, er avgjørende for barnets utvikling og læring.»
kreativitet og lek i Soria Moria
I Soria Moria barnehagene har alle barn rett til:
– Å få plass til å leke, og ro rundt seg til å leke uten at noen ødelegger for dem
– Å få lov til å velge hvem de skal leke sammen med
– Å få lov å fordype seg i strukturerte aktiviteter og lek
vennskap, trygghet og lek i Soria moria
Hvis barna skal få plass til å leke, er det viktig at det ikke er for mange barn på et sted. Vi deler derfor barna i så små grupper som mulig. Vi forsøker å ta hensyn til vennskap, til hvem som leker akkurat den dagen, enkeltbarns behov, modning og utvikling når vi deler barna i grupper. Når barna skal ha plass og ro fordrer dette at man tar hensyn til hverandre. Derfor er det ikke lov å løpe eller rope inne, i alle rom. Barna må respektere de andres lek, og ikke ødelegge for hverandre. Dette vil noen barn trenger støtte og hjelp til å lære av tilstedeværende voksne, som er tilstede på barns premisser.
Lek er viktig for barna, og bestemmer en voksen andre barn inn i leken, er det viktig at vi voksne er aktivt til stede og støtter barnet. Vi forsøker å finne løsninger for å få barnet med i lek, ut fra grunnen til at barnet ikke får delta. Vi bruker lekegrupper for å bedre barnas forståelse av lekeregler, for å gi dem kompetanse i å leke og for å bygge relasjoner.
Noen ganger ser vi at barna stenger andre ute for å øke sin egen status, av sjalusi eller i maktkamp. Da går vi inn som den autoritative voksne og regulerer, støtter og veileder. Da kan det være at de må leke med det utestengte barnet, for da ligger det andre grunner bak utestengningen enn ønsket om å ivareta leken.
vennskap og lek i Soria moria
I Soria Moria barnehagene jobber vi prosessorientert. Det vil si at vi er opptatt av å gi barna felles opplevelser og erfaringer, stimulere deres nysgjerrighet og videre lyst til å lære, på en anerkjennende måte. Vi har ikke konkrete mål for hva barna skal mestre når de forlater barnehagen som f.eks. skrive navnet sitt eller lære å regne, samtidig skal vi skal gi dem grunnleggende kunnskaper, opplevelser og ferdigheter innenfor de syv fagområdene.
Vi forbereder barna på det de vil møte på skolen gjennom blant annet å øve på å mestre dagliglivets aktiviteter som av– og påkledning, matlaging og spising,vente på tur,  holde orden på personlige eiendeler og personlig hygiene.
Bilde av vennskap, samarbeid og kreativitet i Soria Moria
Barn lærer det meste gjennom lek og samspill med barn og voksne.
«Dersom du spør et barn om hvorfor det leker, svarer det ofte «det bare er sånn»…
Barn leker fordi det er det barn gjør, fordi det er gøy. Dette er lekens egenverdier.» Margareta Ohman  
Dette understreker hvor viktig det er å planlegge inn tid nok til den frie leken i barnehagen. Oppmerksomme voksne som er bevisst på lekens betydning er avgjørende for barnas dannelsesprosess, fysisk og psykisk helse og velvære. Det å møte barnet på en respektfull måte, ta barnet på alvor ved å ta barnets perspektiv skal være en grunnleggende holdning hos personalet vårt.
lek og samspill i Soria Moria
Overganger og raske skiftninger er en del av dagliglivet for det moderne barnet, og det har ingen hensikt å unngå overganger og fokus på utvikling, men det må være et mål å gjøre det så mykt og lystbetont som mulig for barnet.  Barnet bør og skal være i fokus.
Gjennom lek og positiv aktivitet kan utvikling og overgang gjøres naturlig for barnet. Læring og læringsaktiviteter skal derfor verken usynlig gjøres, svartmales eller skrekkforklares, men tilrettelegges og gjennomføres sømløst og tilpasset, med den hensikt at barnet skal oppleve glede, mestring og rustes for livets eventyrlige reise.
flytsone og lek i Soria Moria konsentrasjon, fokus og lek i Soria Moria

Legg igjen en kommentar

Filed under 1, Anerkjennende kommunikasjon, Barn & oppvekst, Barnehagepolitikk, Lek, Linda tenker, Soria Moria barnehager, Virksomhetsplan

Tanker etter kvinnedagen

Ja hvordan har vi kvinner det egentlig her i landet sett opp mot kvinner andre steder i verden?
Jeg tenker at jeg er fantastisk heldig som har fått lov å vokse opp i dette landet, være grunder, å drive med det jeg liker aller best og samtidig bidra til det velferdssamfunnet som vi alle er stolt av.
Når jeg leser ordene til Mor Theresa, kjenner jeg stolthet, takknemlighet ydmykhet og tro på fremtiden. Selv om det er et langt stykke å gå for våre medsøstre i andre deler av verden.

Bilde av Mor Teresa er hentet frabloggen til Sta. Sunniva av Selja .

Bilde av Mor Teresa er hentet fra
bloggen til Sta. Sunniva av Selja .

« Det gode du har brukt mange år på å bygge, kan bli ødelagt over natten.- Bygg likevel.

– Hvis du har suksess, vil du kunne få falske venner, og sanne fiender. -Prøv å lykkes likevel.

– Det gode du gjør i dag, vil kunne være glemt i morgen.-Gjør det likevel.

-Gi verden det beste du har, og du vil få tennene sparket ut. -Gi det beste du har likevel.»

Dette er for meg selve symbolet på hva kvinner her i landet og i andre deler av verden gjør daglig på et eller annet nivå. Hvordan kan vi best støtte og heie hverandre frem mot en bedre fremtid.
I samspill med andre mennesker finner dannelse sted overalt, er du bevisst hvordan du vil være med på danne andre mennesker underveis i livet ditt?

Min tolkning av dannelse er slik:

Dannelse er en individuell reise, en prosess som fører til personlig utvikling. Dannelse er evnen til å se seg selv som medlem av et større fellesskap, lokalt, nasjonalt og globalt, og erkjennelsen av at ens egne krefter og talent står i tjeneste for et større, felles gode.

Jeg tror at skal en lykkes som gründer og som menneske er det noen få grunnleggende ting som er gjeldende for oss alle.
Jeg mener at utdanning, kvinners og menneskers rett til å uttrykke seg, demokrati, politisk medbestemmelse og grunnleggende menneskerettigheter må ligge til grunn for at grunnleggende velferd skal finne sted. Det er enkeltmenneske som bidrar til velferd.
Derfor er det viktig hva vi selv bidrar med underveis , hvordan heier vi frem andre mennesker i det daglige samspillet, de menneskene vi møter underveis, i arbeidsliv, i fritiden og i nærmiljøet og samfunnet?

  • Ha tro på deg selv, andre og det du driver med. Tro er den sterkeste drivkraften i oss mennesker.
  • Alt som skjer, har en mening og vi skal lære av det. Mennesker lærer best gjennom å gjøre feil, tenk tilbake på de tre største « tabbene» i livet ditt og du vil se at det er det som kanskje har lært deg mest i livet.
  • Det finnes bare resultater. Vær deg bevisst hvordan du vil benytte resultatet videre.
  • Ta alltid ansvar. Da har du mulighet til å forandre deg og dermed endre resultat.
  • «Kopier og modeller» menneskene rundt deg, og ta i bruk det du har behov for.
  • Menneskene rundt deg er din største ressurs. Sørg for å omgås dem som gjør deg godt.
  • Gjør arbeidet til en lek og vær en berikelse for mennesker du møter på din vei.
  • Engasjer deg og sørg for at det er vedvarende. Lidenskapelig engasjement smitter over på andre, desto større glede for alle. 
  • Ha tro på enkeltmenneske og husk å lære av dem alle underveis, alle du møter kan noe du ikke kan , som du kanskje burde kunne, lær av dem. 

Skal verden og stor samfunnet bli rikere og enkeltmenneskets liv bedre er det slik jeg ser det, helt avgjørende hvordan vi omgås andre mennesker i det daglige samspillet, de menneskene vi møter underveis, i arbeidsliv, i fritiden, i nærmiljøet og samfunnet.
Det igjen fordrer at vi er bevisst vår verdier, holdninger, kommunikasjon, egenutvikling, samhandling, og vi må være bevisst på å få fram det beste i den enkelte.
Det handler om kommunikasjon.
Det handler om hvordan vi kommuniserer med hverandre, oss selv, verbalt og nonverbalt.
Det er kommunikasjonen vår som skaper dannelse og dermed hverdagslykke.
Jeg tør påstå at det er nettopp dette danning er Hverdagslykke.

Vi har alle et ansvar for å bidra til dette, og igjen siterer jeg Mor Theresa.

» Ingen kan gjøre store ting alene, men alle kan gjøre små ting med stor kjærlighet.»

Jeg elsker å bruke meg selv, og leve selve livet og jeg har besluttet å gjøre små ting med stor kjærlighet på vegne av mine medsøstre ute i verden , blir du med?
I vår overflod og suksess må vi aldri miste hjertet vårt underveis…

2 kommentarer

Filed under Linda tenker