Tag Archives: kvalitet_i_barnehage

Alt hva vi har

Det er mange ting vi i en hektisk hverdag kan glemme. For eksempel har vi hull i vår hovedtrapp, utstyrt med metallrist, slik blir vi kvitt alle ulumskheter før vi inntar bygget.  Vi har antibac ved nesten hver en vask, slik holder barn og voksne seg friske hele året igjennom. Vi har fått lyddemping i takene, og slik slipper de ansatte og få hodeverk. ”Alt hva vi har” Som blant annet oppvaskmaskin, ventilasjonsanlegg, leker og porselen.

Det er ytre ting vi daglig forholder oss til, vi glemmer, vi legger ikke merke til, vi tar for gitt, og blir opprørt. -Men det er greit nok. Det er ”ting” rundt oss. ”Alt hva vi har ” er nemlig barna som går i barnehagen og menneskene som skal ivareta alle deres behov som blant annet, god omsorg og læring. Det er her vi ikke har lov til å glemme, overse eller ta for gitt.


Gi av deg selv, gi barna tid, gi deg selv tid, gi din arbeidsvenn tid.- til å pleie ”alt hva vi har”. Vi er gode på å drive barnehager, men vi eiere har ikke lov til å glemme vårt ansvar for: Per på 3 år som har hele verden foran seg… Lise på 2 år som lever under vanskelige familiære forhold.. Maren på 4 år som skal medisineres 4 ganger daglig… Knut på 1 år som smiler som en sol når han kommer i barnehagen… Marit på 5 år som snart skal begynne på skolen … Helle på 49 år som helt klart tenker på framtidig pensjon… Anita på 23 år som trenger påfyll av kompetanse… Anette på 50 år som trenger etterutdanning… Inger på 39 år som trenger tilrettelegging for å klare å stå i arbeidet sitt… Halvor på 29 år som ønsker å ta førskoleutdanning….

Vi har ikke lov til å glemme de utfordringer barnehagesektoren står ovenfor. De private barnehagene står bland annet for 3 % av sakene som meldes til barnevernet. Statistikkene i følge Stine Sofie stiftelsen viser at 1 av 5 barn utsettes for omsorgssvikt, overgrep og vold. Barnehagen er særdeles viktig for disse barna. Barna finnes hos oss, de er i våre barnehager. Barnehagene trenger et voldsomt løft og kompetanseheving på dette feltet. Det vil koste å heve kvaliteten ytterligere.

Storting og regjering har ikke lov til å glemme at det koster med kvalitet og innhold, det koster med kompetanseheving og videreutdanning, det koster å innføre like lønns og arbeidsforhold, det koster å utøve vårt samfunnsmandat til beste for barn. Storting og regjering har ikke lov til å glemme FNs konvensjon om barnets rettigheter. Vi har alle et langt stykke å gå før barns rettigheter er oppfylt. Barn fortjener å få hevet kvaliteten og alle ansatte fortjener å få like lønns og arbeidsvilkår. Regjeringen har sagt at de vil innfase økonomisk likeverdig behandling i løpet av fem år.

Hvem skal måtte vente? Barna eller de ansatte?

Som nyvalgt styreleder lover jeg at jeg skal gjøre alt jeg kan for at den rødgrønne regjeringen sørger for at reell økonomisk likeverdig behandling blir gjennomført i praksis. De kan ikke forvente å få fire nye år på å innfri dette. Det haster, til beste for barn! Som Guttorm fløystad har sagt: ”å ta vare på langsomheten i mellommenneskelige relasjoner er krevende. Det koster. Det kan som kjent koste mer å la være.”

Halvparten av landets barn går i private barnehager.

Barna og menneskene som arbeider der er 1/2 av ”alt hva vi har”


Legg igjen en kommentar

Filed under Arbeidsliv, Styrelederen i PBL har ordet

Hvem skal drive barnehagene?

Lokalpolitikere over det ganske land jobber i disse dager iherdig med sine budsjetter og tall. Kommuneøkonomien er mildt sagt stram de fleste steder. Flere kommuner har derfor utredet mulighetene for å spare inn penger gjennom å selge sine kommunale barnehager til private aktører. Det har selvsagt ikke gått hus forbi.


Fagforbundet og Utdanningsforbundet har gått hardt på banen, og advart mot dette på det sterkeste. Fagforbundets leder Jan Davidsen benyttet anledningen til å komme med tildels kraftige sleivspark mot de private barnehagene. Han skremmer foreldrene med at private aktører er uforutsigbare, og at barnehagene kan bli lagt ned som fluer om private overtar driften. Han påpeker også at private barnehager ikke følger opp viktige ting som bemanning — og mener att på til at private barnehager er en trussel mot mangfoldet i sektoren! Det er vanskelig å se at det finnes grunnlag for noen av hans uttalelser i debatten.

Jeg vil bare minne om at det aldri har vært lagt ned så mange grunnskoler som under den rødgrønne regjeringen. Kommunen er ikke lenger en skjermet sektor som kan slippe å tenke effektivisering i sin drift. Kunnskapsdepartementets årlige analyse fra Fürst og Høverstad viser at det i 2008 har vært en kostnadsvekst i kommunale barnehager på 9,8 prosent. Det er betimelig å spørre om dette er riktig utvikling og til det beste for sektoren? Kommunale barnehager hadde et merforbruk på 7,91 kroner per oppholdstime — noe som utgjør en merkostnad på 17.085 kroner per barn i året. Samlet beløper dette seg til 3,1 milliarder kroner — ti prosent av de totale overføringene til barnehagesektoren.

En brukerundersøkelse gjennomført på vegne av Kunnskapsdepartementets viste at private barnehager slår kommunale barnehager på 29 av 30 punkter. Er det da riktig at private barnehager skal nærme seg kommunalt kostnadsnivå? Eller bør regjeringen begynne å tenke på om midlene til sektoren kanskje skal fordeles på en annen måte?

Kostnadsveksten i kommunale barnehager er en trussel mot likebehandling og kvalitet. Finansieringen og kostnadene i de kommunale barnehagene er ute av kontroll. Fortsetter denne utviklingen inn i 2009, noe alt tyder på, er fullfinansieringen fra staten kun et bevegelig mål for kommunene. Det kan føre til at regjeringens mål om like lønns- og arbeidsvilkår blir vanskelig å oppnå. Det er mer penger der de kommer fra. Men det er også slik at barnehagene er den sektoren som «alle» er mest fornøyd med. Hvor sannsynlig er det da at det er barnehagene som får de store bevilgningene i årene som kommer? Trolig vil andre områder bli prioritert.

Så; hvem skal drive barnehagene?

Hvem skal barnehagen være til for? Er det barna? Barnas foresatte? Ansatte? Eiere? Eller er det samfunnet? Lokalpolitikerne må spørre seg hvem som tilbyr den beste kvaliteten. Hvem tilpasser seg brukerne best? Hvem sørger for ordnede lønns- og arbeidsforhold? Og — ikke minst — hvem leverer varene til lavest kostnad for samfunnet? Det er dette som bør avgjøre om det blir flere kommunale eller private barnehager i framtiden. Til lokalpolitikerne som sliter med å få budsjettene sine i hop siterer jeg Gorbatsjov:

«Den største hindring mot endring og utvikling, er den tilvante tankemåte.»


3 kommentarer

Filed under Arbeidsliv, Styrelederen i PBL har ordet