Tag Archives: øremerkede midler

Det store statlige eksperimentet.

Det store statlige eksperimentet.

5. oktober 2010. Merk deg datoen. En merkedag i private barnehagers historie i Norge. Fremtiden får vise om dagen vil bli husket med glede eller fortvilelse. Dessverre mener undertegnende og Private Barnehagers Landsforbund at vi har grunn til å frykte det siste.

For da finansminister Sigbjørn Johnsen presenterte regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 – eller «to tusen og ølløv som Johnsen selv sier – markerte det samtidig begynnelsen på en ny epoke i norsk barnehagesektor.

Fra 1. januar 2011 skal norske barnehager – både private og kommunale – finansieres gjennom kommunens frie inntekter, såkalt rammefinansiering. Ikke gjennom øremerkede tilskudd fra staten, slik ordningen har vært frem til i dag.

For det første. Finansministerens omlegging av barnehagefinansieringen kom ikke som noen overraskelse. Den har vært varslet i flere år. Faktisk har rammefinansiering av barnehagesektoren vært et tema helt siden innføringen av inntektssystemet i 1986. Den gang var barnehagetilbudet i Norge dårlig utbygd og øremerkede midler ble brukt som et virkemiddel for ytterliggere utbygging av sektoren.

I dag mener regjeringen at argumentene for øremerking er svekket ettersom full barnehagedekning er rett rundt hjørnet og kommunene i tillegg har fått et lovpålagt ansvar for finansieringen av private barnehager.

PBLs prinsipielle syn om at øremerking av barnehagesektoren må opprettholdes, står uansett fast. Det høye innslaget av private aktører gjør sektoren unik. En spesiell sektor krever en spesiell finansieringsordning. PBL innser likevel at en omlegging til rammefinansiering har bred støtte på Stortinget og at det derfor trolig er et tidsspørsmål før den – bokstavelig talt – rammer barnehagesektoren.

Og det er her vi er nå. Er tidspunktet for å overføre 28 milliarder barnehagekroner til kommunenes frie inntekter riktig? Jeg mener bestemt «nei».

I skrivende stund er det 85 dager til 1. januar. Fortsatt er ingenting klart rundt regelverket som skal regulere finansieringen av private barnehager i en rammefinansiert sektor. Departementet jobber i disse dager med ferdigstillelsen av forskriften som skal sikre at de 28 milliardene kommer frem til barn i barnehager – og at private og kommunale barnehager blir behandlet likeverdig i forhold til offentlige tilskudd.

PBL mener det er uholdbart at forskriften som skal regulere finansieringen etter nyttår ennå ikke er på plass. Omleggingen av barnehagefinansieringen er den største innlemmingen av øremerkede tilskudd som har funnet sted i Norge. At detaljene rundt det nye finansieringssystemet ikke er på plass uroer, både i barnehagene og rundt omkring i kommunene.

Derfor burde regjeringen bevilget seg selv mer tid i denne saken. Regjeringen burde tatt seg tid til å gjennomføre siste etappe i barnehagesatsingen: Fått på plass full barnehagedekning i alle kommuner og gjennomført de siste trinnene i opptrappingen mot 100 prosent likebehandling av private og kommunale barnehager. Samt flikket ferdig på regelverket og gjort det kjent i god tid i det langstrakte barnehagelandet.

Regjeringen bør utsette ramme overføringen!
For slik situasjonen er nå er det reell grunn til å frykte konsekvensene av regjeringens hasardiøse opplegg. I verste fall vil barnehager bli lagt ned, det store mangfoldet forvitrer og den høye kvaliteten som gjennom år er bygget opp i norsk barnehagesektor kan stå for fall. Det ønsker vel ingen? Jeg vil be medlemsbarnehagene holde tett kontakt med PBL når kommune budsjettene blir lagt fram i kommunene. Kuttes det i budsjettene i de kommunale barnehagene får det direkte konsekvens for de private barnehagene, og da er det nødvendig å ta grep.

Store grep.

Det gjenstår å se om statsråd Kristin Halvorsen får barnehagepengene helt fram til barna, det er ingenting i statsbudsjettet eller signaler i forskriften som tyder på det.

PS! I det første budsjettet uten statlig øremerkede tilskudd til barnehager, er det paradoksalt å se hvilke erfaringer regjeringen selv gjør seg med henhold til bevilgninger til barnevernet. I fjor bevilget regjeringen 400 millioner kroner ekstra til barnevernet. Fordi kun et fåtall av kommunene faktisk brukte denne økningen i frie inntekter til å styrke barnevernet, velger regjeringen i 2011 å overføre deler av de økte bevilgningene til barnevernet som – ja, nettopp – øremerkede midler…

Legg igjen en kommentar

Filed under Barnehagepolitikk, Linda tenker