De minste barna

De minste barna i barnehagen.

Å møte et barn i blikket er mer enn et møte med vår

Det er som å dra på en reise

tilbake titusener år

Og ikke bare finne sin egen barndom på ny

men artens famlende barndom

i tidenes morgengry.

– Andre Bjerke

De minste

 

For meg skriver Andre Bjerke om reise, i fortid, nåtid og framtid.

Finnes det en større forpliktelse og et større ansvar å se et barn i blikket å vite at nettopp du skal være med på en del av denne reisen.

I Rammeplanen side 7, står det: «Barnehagens samfunnsmandat er å tilby alle under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste.»

Vi vektlegger sterkt foreldresamarbeid både i vår planlegging og i vårt daglige virke. Det er foreldrene som har det overordnede ansvaret for sitt barn, og vårt oppdragermandat har vi fått overdradd av dem. I Soria Moria barnehagene vil vi møte foreldrene på en hyggelig, åpen og positiv måte.

Jeg er ydmyk til tillitten og ansvaret fra foreldrene i alle våre barnehager. Å virkelig møte et barn i blikket er et møte jeg aldri glemmer og tar på største alvor.

De siste årene er det blitt mange flere små barn i barnehagene. Små barn lever livet der de til en hver tid er, med de menneskene som finnes der. Barnehagen er en arena der barna kan være med å skape sin egen og andres identitet, kultur og kunnskap. Den er et sted der barna dannes og danner. Derfor er barnehagen et viktig sted for de barna som går i barnehage.

De aller yngste barna i barnehagen krever ekstra omtanke, omsorg og særlig sensitivitet. Aktivitetene må tilpasses behovene og kapasiteten deres. Det er viktig at vi som er voksne tar oss god tid og lar barna oppleve i sitt eget tempo og på egne premisser.

I Soria Moria barnehagene vil vi ha voksne som involverer seg, viser interesse, deltakelse og hengivenhet, empati og innlevelse. Vi trenger voksne med engasjement som omfatter en følelse av forpliktelse – et ønske om å være hos barnet, være den «den trygge basen og sikre havnen», og åpne verdenen for barnet, vekke nysgjerrighet – og ville barnet vel» (Vpl 22-23).

Silje i barnehagen vår på Longum, har evaluert arbeidet med de yngste barna. Du kan lese om det her: http://www.soriamoriabarnehage.no/?page_id=2575

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Innhold på tur!

Friluftslivets år 2015, ut på tur!

«Friluftslivets år markeres i 2015 for å bidra til varig økt deltakelse i friluftsliv, og gi økt oppmerksomhet om friluftslivet. Dette er tredje gang at friluftslivets år markeres med en rekke aktiviteter i hele landet, hele året igjennom. Klima- og miljødepartementet er hovedansvarlige for friluftslivets år. Miljødirektoratet er prosjektleder, mens Friluftslivets fellesorganisasjon står for daglig ledelse og gjennomføring» mer informasjon om dette her: http://miljodirektoratet.no/no/Tema/Friluftsliv/Friluftslivets-ar-2015/

Tur

I Soria Moria barnehagene har vi hvert år friluftslivets år. I Soria Moria barnehagene er barna fra 3 til 6 år, på tur i nærmiljøet to til fire ganger i uka. Virksomhetsplanen vår (side 27) sier:

«Vi er opptatt av at turene skal ha et innhold, og at turen er det å være underveis. Turene skal gi rom for undring og samtaler om naturens fenomener. De voksne skal møte barnas nysgjerrighet på en slik måte at dette skaper grunnlag for lysten til videre mestring og læring»

Turene er en eventyrlig reise hvor vi går som Askeladden, og utrykket «Jeg fant, jeg fant», får rot i virkeligheten. Vi samler, sorterer og systematiserer det vi finner. Ut fra materialene skapes kunst i natur. Barna oppdager naturlige mønstre i naturen, og skaper selv sine egne. Vi oppdager spor og setter spor. Ute i naturen, ønsker vi også i tråd med Rammeplanen, at barna skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen (Rpl s 38).

Ute på tur stimuleres grov- og finmotorikk, styrke- og kondisjonstrening, kjerne-muskulatur og støtte- muskulatur. Å la barna få mulighet, og legge til rette for at de så tidlig som mulig får bruke seg ute i naturen er et direkte bidrag til god folkehelse slik jeg ser det. I naturen blir sansebaserte opplevelsen satt i sentrum, og barna kan øve seg og gjenta aktiviteter i lek. Positive opplevelser i fellesskap, styrker fellesskapsfølelse og gruppetilhørighet og bidrar til å utvikle sosial kompetanse.

I barnehagen i Arendal, har de evaluert innholdet på turene våre. Ønsker du å lese hele evalueringen se her: http://www.soriamoriabarnehage.no/?page_id=2573

Padde

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Tidlig språkstimulering

Rammeplanen sier:

«Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen.»
 

Rammeplanen er altså svært tydelig på at barnehagene skal arbeide aktivt med barnas språkutvikling. Alle barn skal gis rike erfaringer med fortellinger, sang, regler, høytlesning, dialog og rollespill, og barnehagene skal legge til rette for dette, også for barna som ikke får denne stimuleringen hjemme.
bilde 1
De aller minste barna er avhengig av samspillet med svært sensitive voksne som forstår deres forsøk på kommunikasjon. Tospråklige barn skal ivaretas både i forhold til førstespråket (morsmålet) og andrespråket (norsk). En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med omverdenen, sette ord på følelser og erfaringer, kommunisere behov, reflektere, medvirke og diskutere med andre. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap.

 

I virksomhetsplanen for Soria Moria barnehagene, står det:

«Gjennom sansebaserte opplevelser og aktiviteter gir vi barna inntrykk. Ved å bekrefte barnas uttrykk og hjelpe dem til å sette ord på inntrykk og opplevelser, veileder vi barna videre i deres individuelle læringsprosess.»
 

Som voksne bruker vi språket vårt aktivt både verbalt og nonverbalt i samspill med barna mer eller mindre hele tiden, bevisst og ubevisst i et rikt opplevelsesmiljø. Ett av de språklige konkrete virkemidlene vi bevisst har valgt å benytte oss av i barnehagene våre, er Bravo leken. Bravo-leken er en 10 – 15 minutters lek som vi leker sammen med barna fra 1 til 3 år. Målet med leken er å fremme læring og forebygge vansker, ved å bedre den språklige bevisstheten, øke forståelsen og ordforrådet, samt gi barnet motoriske utfordringer og mestringsopplevelser sammen med trygge voksne.
bilde 3
I Bravo leken brukes tre til fire stasjoner med ord– og bildekort som konkretiseres med sanseopplevelser. Mellom stasjonene gjør vi fysiske aktiviteter : Å åle, krabbe, rulle, snurre, fly og henge er en viktig del av Bravo-leken som er med på å gi barnet variert bevegelseserfaring hver eneste dag. Aktivitetene har stor egenverdi og fremmer barnets motoriske utvikling. De fungerer også som avbrekk mellom ord- og bildekortøktene. Fysisk aktivitet sørger blant annet for økt blodsirkulasjon og dypere pust og dermed mer næring til hjernen, noe som kan gi økt konsentrasjon og bedre læringsevne.

Ønsker du å lese mer om bravoleken se her: http://www.bravoleken.no/om-bravo-leken
I barnehagen på Hisøy, har de evaluert arbeidet med Bravo leken.

Evalueringen kan du lese her : http://www.soriamoriabarnehage.no/?page_id=2378

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Mange bekker små…

Småbarnsforeldre er stort sett opptatt av miljøet som omgir våres barn.

Dette har vi tatt på alvor i Soria Moria. Tidlig innsats knyttet til miljøet vi lever i og med , handler om miljøbevissthet og barnehagens bidrag for å gi barna kunnskap om bærekraftig utvikling.

Grønt flagg

I Soria Moria barnehagene lærer barna hver dag om ansvaret vi mennesker har for å ta vare på vår felles miljø og vår felles jordklode.

Alle kan gjøre litt, og til sammen utgjør vi en stor forskjell. Barnehagene er miljøfyrtårnsertifisert. Du kan få mer informasjon om miljøfyrtårn her.

Vi mener også bestemt at små og store påvirkes av de omgivelsene vi oppholder oss i og har derfor valgt å vektlegge estetikk både i inne og utemiljøene i barnehagene.

Både dyra og hagen har egne leveregler som vi veileder og støtter barna i å lære og opprettholde. Det er ikke lenger greit å bruke og kaste.

Vi lever i et forbukersamfunn, samtidig gir det også forbrukermakt. Vi vet at stadig flere av dere tar bevisste valg og standpunkt i forhold til måten dere kjøper, bruker og lever på, og velger miljøvennlige alternativer.

grønt flagg 3

Ta barna med på disse refleksjonsrundene, det er i disse små hverdagslige handlingene barn opparbeider holdninger og kunnskap om miljø, og til sammen kan det utgjøre den store forskjellen.

I barnehagen sorterer vi søppel og har et bevisst forhold til gjenvinning og returordninger. Hver barnehage har også sin egen Hundremeterskog i nærmiljøet som vi holder ryddig og fri for søppel.

Vi ønsker at barna skal bli glad i hundremeterskogen sin, kjenne en tilhørighet til skogen og naturen, og slik få et ønske om å ta vare på den.

Grønt flagg 2

I virksomhetsplanen for barnehagene våre står det: « I en barnehage hvor vi har et nært forhold til naturen, er det naturlig at barna også lærer å verne om, og ta vare på den. Prosjektet Grønt Flagg er et virkemiddel for at barna skal kunne være med å lære om, og bidra til, en bærekraftig utvikling».

Prosjektet Grønt Flagg er et samarbeid med Nettverk for miljølære, og administreres av Læringssenteret under Utdanningsdepartementet. Grønt Flagg er en internasjonal ordning som i dag finnes i 58 land, og involverer godt over 12 millioner barn. Du kan lese mer om Grønnt flagg her.
Hvert år evaluerer vi prosjektet, og ny handlingsplan utarbeides for videre arbeid. Her kan du lese om barnehagen på Eydehavn sine erfaringer med Grønt Flagg. Evaluering av Grønt Flagg klikk her.
Andre aktuelle linker for inspirasjon kan også være: svanemerket og naturvernforbundet .

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Lekens plass i barnehagen

I debatten som går i media drøftes nå lekens plass i barnehagen. Dagens rammeplan er tydelig på lekens betydning for dannelse og læring. Også i andre utkast til ny ramme plan (2015, s 5), står det: «Barnehagens arbeid skal kjennetegnes ved at personalet forstår verdien av lek og har kunnskap om hvordan lek er en viktig være- og læreform for barn.»
Forslaget om obligatorisk barnehage for 5-åringene, og spissformulerte beskrivelser av små barn pent oppstilt på pulter på rad og rekke, stemmer dårlig med det sosialkonstruktuvistiske læringssynet og forståelsen av små menneskers behov for å utvikle seg i eget tempo og etter egne behov. I Soria Moria barnehagene tenker vi at det ikke trenger å være enten eller, men gjerne både og.
I barnehagen må det være plass til både lek og læring, hånd i hånd. Fordi barn lærer aller best gjennom lek. I eget tempo skal det enkelte barn få gå sin vei, med varme, trygge voksne rundt seg, som veileder, støtter og bidrar til trivsel, vekst og dannelse.
Humor, glede og lek i Soria Moria
«Mennesket leker bare når det i ordets rette forstand er menneske, og det er bare helt og fullt menneske når det leker»
Margareta Ohman
I barnehagene våre jobber vi aktivt med å møte barna på en anerkjennende måte. Vi vil se enkeltindividet, men også gruppa, og samspillet barna imellom. Vi er en pedagogisk institusjon som på en profesjonell måte skal formidle grunnleggende verdier til barna og styrke deres evne til å møte samfunnets felles normer, krav og utfordringer.
Raushet, tydelighet, frihet, fred, toleranse, respekt, samhørighet, fellesskap og vennskap, glede, kjærlighet og harmoni er viktige verdier i arbeidet vårt.
I virksomhetsplanen vår (s 17) står det: «I langsomt nærvær med barn (og voksne) kan vi bevare det gode fra og i barndommen. Lekende, aktive voksne som tør å leve seg inn og være til stede i barnets perspektiv, i barnets lek og i barnets virkelighet, er avgjørende for barnets utvikling og læring.»
kreativitet og lek i Soria Moria
I Soria Moria barnehagene har alle barn rett til:
– Å få plass til å leke, og ro rundt seg til å leke uten at noen ødelegger for dem
– Å få lov til å velge hvem de skal leke sammen med
– Å få lov å fordype seg i strukturerte aktiviteter og lek
vennskap, trygghet og lek i Soria moria
Hvis barna skal få plass til å leke, er det viktig at det ikke er for mange barn på et sted. Vi deler derfor barna i så små grupper som mulig. Vi forsøker å ta hensyn til vennskap, til hvem som leker akkurat den dagen, enkeltbarns behov, modning og utvikling når vi deler barna i grupper. Når barna skal ha plass og ro fordrer dette at man tar hensyn til hverandre. Derfor er det ikke lov å løpe eller rope inne, i alle rom. Barna må respektere de andres lek, og ikke ødelegge for hverandre. Dette vil noen barn trenger støtte og hjelp til å lære av tilstedeværende voksne, som er tilstede på barns premisser.
Lek er viktig for barna, og bestemmer en voksen andre barn inn i leken, er det viktig at vi voksne er aktivt til stede og støtter barnet. Vi forsøker å finne løsninger for å få barnet med i lek, ut fra grunnen til at barnet ikke får delta. Vi bruker lekegrupper for å bedre barnas forståelse av lekeregler, for å gi dem kompetanse i å leke og for å bygge relasjoner.
Noen ganger ser vi at barna stenger andre ute for å øke sin egen status, av sjalusi eller i maktkamp. Da går vi inn som den autoritative voksne og regulerer, støtter og veileder. Da kan det være at de må leke med det utestengte barnet, for da ligger det andre grunner bak utestengningen enn ønsket om å ivareta leken.
vennskap og lek i Soria moria
I Soria Moria barnehagene jobber vi prosessorientert. Det vil si at vi er opptatt av å gi barna felles opplevelser og erfaringer, stimulere deres nysgjerrighet og videre lyst til å lære, på en anerkjennende måte. Vi har ikke konkrete mål for hva barna skal mestre når de forlater barnehagen som f.eks. skrive navnet sitt eller lære å regne, samtidig skal vi skal gi dem grunnleggende kunnskaper, opplevelser og ferdigheter innenfor de syv fagområdene.
Vi forbereder barna på det de vil møte på skolen gjennom blant annet å øve på å mestre dagliglivets aktiviteter som av– og påkledning, matlaging og spising,vente på tur,  holde orden på personlige eiendeler og personlig hygiene.
Bilde av vennskap, samarbeid og kreativitet i Soria Moria
Barn lærer det meste gjennom lek og samspill med barn og voksne.
«Dersom du spør et barn om hvorfor det leker, svarer det ofte «det bare er sånn»…
Barn leker fordi det er det barn gjør, fordi det er gøy. Dette er lekens egenverdier.» Margareta Ohman  
Dette understreker hvor viktig det er å planlegge inn tid nok til den frie leken i barnehagen. Oppmerksomme voksne som er bevisst på lekens betydning er avgjørende for barnas dannelsesprosess, fysisk og psykisk helse og velvære. Det å møte barnet på en respektfull måte, ta barnet på alvor ved å ta barnets perspektiv skal være en grunnleggende holdning hos personalet vårt.
lek og samspill i Soria Moria
Overganger og raske skiftninger er en del av dagliglivet for det moderne barnet, og det har ingen hensikt å unngå overganger og fokus på utvikling, men det må være et mål å gjøre det så mykt og lystbetont som mulig for barnet.  Barnet bør og skal være i fokus.
Gjennom lek og positiv aktivitet kan utvikling og overgang gjøres naturlig for barnet. Læring og læringsaktiviteter skal derfor verken usynlig gjøres, svartmales eller skrekkforklares, men tilrettelegges og gjennomføres sømløst og tilpasset, med den hensikt at barnet skal oppleve glede, mestring og rustes for livets eventyrlige reise.
flytsone og lek i Soria Moria konsentrasjon, fokus og lek i Soria Moria

Legg igjen en kommentar

Filed under 1, Anerkjennende kommunikasjon, Barn & oppvekst, Barnehagepolitikk, Lek, Linda tenker, Soria Moria barnehager, Virksomhetsplan

Dyrestell i barnehagene

I Soria Moria barnehagene ønsker vi å gi barna en begynnende forståelse av bærekraftig utvikling. Vi har derfor valgt å ha dyr i barnehagene våre. Vår filosofi i forhold til dyr og dyrestell er at dyrene skal ha gode, stimulerende forhold som ivaretar dyrevelferd på et høyt plan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I dagens samfunn har vi fått en stadig større avstand mellom husdyrprodusentene og den økende del av befolkningen som ikke har direkte tilknytning til næringene og dyr. Denne utviklingen vil sannsynligvis fortsette. Det er et økende behov for å tilføre nye generasjoner i vårt samfunn kunnskap, interesse og positive holdninger til dyr og dyrehold.

Når barna er sammen med dyra vil de bli bevisst sitt eget nonverbale og verbale språk. Det vil også være nødvendig å lese dyrenes kroppsspråk, og å inntone egen atferd. Dette vil ha stor overføringsverdi i andre kontekster senere i livet. I slike sammenhenger blir dyrene brukt som et pedagogisk verktøy i barnehagehverdagen. Vi opplever at både dyr og barn har stor glede av hverandre i et gjensidig samspill.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Samværet barna har med dyra skal være en kilde til glede, mestringsfølelse, undring , filosofi og selvfølelse. Når barna får et personlig forhold til dyra ser vi at de opparbeider seg ansvarsfølelse for dem. Eksistensielle spørsmål rundt livet dukker ofte opp i arbeidet med dyra. Her kommer barna nært inn på livssykluser som liv og død. I følge professor Bjarne O Braastad http://www.braastad.info/dyr-og-mennesker/, finnes det et utall eksempler på hvordan dyr kan fremme menneskets fysiske og psykiske helse på en god måte, samt barnets psykologiske utvikling.

Dyrelivet i barnehagen er i stadig bevegelse og utvikling og tar barna med seg på nye eventyrlige reiser.

Vil du se evalueringen skrevet av Silje H Treldal, pedagogisk leder for de minste barna i barnehagen vår på Longum, se her.

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Hva vi spiser er ikke tilfeldig!

I Soria Moria barnehagene har vi lenge hatt fokus på matservering i barnehagene. Det har vært en rivende utvikling fra oppstarten i 1998 med varmt, hjemmebakt brød med sukker på, til dagens bevissthet rundt kost og ernærings betydning for barns helse. Å servere mat i barnehagene har alltid vært et av våre satsningsområder, og vi bruker det som et pedagogisk verktøy, hvor målet er at barna aktivt får tatt i bruk alle sansen sine. Ved at barna selv får kjenne, lukte, se, høre og smake får vi den gode samtalen, dialogen og læringssituasjonen fram. Når barna er med å forberede maten blir de nysgjerrige, undrene og spørrende.

Mat

Vi har et stort ansvar for å gi barna gode holdninger, vaner og kunnskap knyttet til kost og ernæring i barnehagene. Oppmerksomme og tilstedeværende voksne inspirere barna og gjør dem åpne for nye erfaringer knyttet til mat og råvarer. I Soria Moria har vi vår egen signaturmeny hvor tanken bak er at barna skal sitte igjen med gode matopplevelser og –minner. Signaturmenyen er bygd opp rundt rene, og gjerne økologiske råvarer, grove kor produkter og mye frukt og grønt. Vi forholder oss til de ernæringsmessige retningslinjene som er anbefalt av Statens råd for kost og ernæring. For mer info se her. 
Bursdagsfeiringer med kake og saft gikk ut samtidig med brødskiva med sukker på! Nå server vi et innbydende måltid med frukt når barna skal feires. Samtidig er det viktig i en friluftsbarnehage å av og til kunne unne seg en kopp varm kakao eller solbærtoddy, når vinden uler og kulda biter på tur i januar.
Ønsker du å lese evalueringen som Bente Andersen, pedagogisk leder og Anne Lise Henriksen, kjøkkenansvarlig, har gjort i barnehagen på Eydehavn i november 2013 se her.

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert